^Powrót na górę
 • 1 Motto:
  Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywnośvć, nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.” ----------------------------------- Janusz Korczak
 • 2 Motto:
  Nie wszyscy mamy te same zdolności, ale wszyscy winniśmy mieć te same możliwości, aby swe zdolności rozwijać. ...................................... John F. Kennedy
 • 3 Motto:
  Staraj się być odważnym, silnym, prawdomównym, sprytnym, zręcznym – jednym słowem staraj się być dzielnym. Po to – żeby być dla wszystkich pożytecznym. Żeby z tobą było wszystkim dobrze. ------------------------- dh. Aleksander Kamiński
 • 4 Przysłowie chińskie:
  "Nie ograniczaj swoich dzieci do własnej edukacji, ponieważ urodziły się w innych czasach"
 • 5 Cytat:
  „Analfabetami w przyszłości nie będą ludzie nie umiejący czytać ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie nauczyć” – Alvin Toffler
baner

Ocenianie

Ocenianie osiągnięć ucznia uzyskanych w wyniku zdalnego nauczania jest zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania, jednak z uwagi na istniejące okoliczności, koniecznością jest ich uszczegółowienie o poniższe zapisy.

 1. Uczeń powinien systematycznie korzystać z aplikacji Teams i Outlook, czytać wiadomości i realizować zalecenia nauczyciela.
 2. Uczeń zobowiązany jest systematycznie realizować lekcje, sumiennie przygotowywać się do zajęć tj. odrabiać zadania pisemnie, ustnie, przygotowywać zalecone materiały.
 3. Uczeń zobowiązany jest przeczytać zalecone materiały, teksty literackie i źródłowe.
 4. Uczeń ma obowiązek korzystać w czasie pracy zdalnej z podręcznika, materiałów edukacyjnych, tekstów źródłowych oraz zeszytu przedmiotowego.
 5. Zeszyt przedmiotowy powinien być prowadzony systematycznie i estetycznie. Pod każdym tematem powinna znaleźć się notatka udostępniona przez nauczyciela lub w razie wskazań samodzielnie sporządzona przez ucznia.
 6. Uczeń może otrzymać ocenę z:
  1. odpowiedzi ustnej,
  2. odpowiedzi pisemnej,
  3. zadania domowego,
  4. recytacji,
  5. kartkówki,
  6. sprawdzianu.
 7. Ocenie podlegać będzie też systematyczność i terminowość oddawania prac.
 8. Nauczyciel ocenia odpowiedź ustną, recytację w formie audiowizualnej (jeśli jest taka możliwość) w ustalonym terminie.

Rodzice są informowani o wynikach i postępach ucznia poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie w ustalonym terminie. Rodzic jest zobowiązany do systematycznego monitorowania osiągnięć swojego dziecka.

Copyright © 2013. spcieszewo Rights Reserved.